เกี่ยวกับสมาคม

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชุดปัจจุบัน
1.      ดร.สมบัติ                    คุรุพันธ์                    นายกสมาคม

2.      นายสมเกียรติ               ชอบผล                    อุปนายกคนที่ 1
3.      นายสุรเกียรติ               ลิ้มเจริญ                   อุปนายกคนที่ 2

4.      รศ.นพ.โอฬาร               พรหมาลิขิต              อุปนายกคนที่ 3

5.      ดร.พีระพงษ์                 สิทธิอมร                  กรรมการ

6.      นางสุพัฒตรา                ลิมปะพันธุ์               กรรมการ

7.      ผศ.ดร.ธีระชน               พลโยธา                  กรรมการ

8.      นายสมศักดิ์                  ดลประสิทธิ์             กรรมการ

9.      นายสันติ                      ป่าหวาย                 กรรมการ

10.    นายนฤพนธ์                  สีแสด                    กรรมการและนายทะเบียน

11.    ผศ.นงนารถ                  ชัยรัตน์                  กรรมการและฝ่ายปฏิคม

12.    รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ          สุเสารัจ                 กรรมการและฝ่ายสาราณียากร

13.    นายเชิดชาติ                  พุกพูน                  กรรมการและฝ่ายสถานที่และพัสดุ

14.    นายเกรียงศักดิ์               วัฒนะรัตน์             กรรมการและฝ่ายสันทนาการ

15.    นายขรรค์ชัย                  คงเสน่ห์                กรรมการและฝ่ายสวัสดิการ

16.    ดร.อุมาพร                    นาคะวัจนะ             กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

17.    พล.ต.ต.ดร.นรศักดิ์         เหมนิธิ                   กรรมการและเหรัญญิก

18.    ผศ.ดร.ไพโรจน์              เบาใจ                     กรรมการและเลขาธิการ